fbpx

Общи условия

 

Общи условия

Уеб сайтът www.kaliakragolf.com е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия “Сайт”), чиито създател и собственик е Фондация Калиакра Голф. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка “калиакра голф”. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на участие в турнир Калиакра голф по индивидуално желание на клиента.

Всички цени, посочени в този сайт, са крайни, освен ако изрично не е посочено друго! Всички цени са валидни до продажба на всички места за участие в турнира.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения
• Продавач – Калиакра голф
• Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин “калиакра голф” по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
• Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна https://kaliakragolf.com и неговите поддомейни.
• Акаунт – раздел от Сайта, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
• Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Услуги от Сайта.
• Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
• Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
• Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
• Съдържание – информацията на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.
• Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Фондация Калиакра Голф, с адрес на управление община Балчик 9600, Лайтхаус голф ризорт, кв. Лейк 61 наричан за краткост по-долу
администратор на лични данни, който събира и обработва определена информация за физически лица.

Преамбюл
Този документ съдържа Общите условия, съгласно които ” Фондация Калиакра Голф ” предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява с настоящите общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Стоките и Услугите от ” Фондация Калиакра Голф ” чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Продукт(и) и Стоки, предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин
• Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информация по имейл и/или SMS за статуса на поръчката си
• В отделна форма всеки Клиент може да изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от ” Фондация Калиакра Голф ”
• Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време от своя потребителски акаунт, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по имейл kaliakragolf@abv.bg
• Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
• С предоставянето на свои данни на Продавача (включително име, фамилия, и-мейл, телефон, адрес за доставка) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на ” Фондация Калиакра Голф ” или трети лица, които са партньори на ” Фондация Калиакра Голф “.
• Онлайн магазин ” Фондация Калиакра Голф ” си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.
• Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. ” Фондация Калиакра Голф ” им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и се извършва по одобрен от Вас период и изисквания. Ето защо съгласно този член пакети и услуги, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

Начини на плащане

  • Плащане по банков път
  • Плащане с Банкова карта през ВПОС *Услугата предстои да бъде активирана

Политика за анулиране / Отказ от направена поръчка /

  • В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.

Права и задължения на Потребителя
Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.
Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на ” Фондация Калиакра Голф “.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние от ” Фондация Калиакра Голф ” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Името и адреса ни: Фондация Калиакра Голф, гр. Балчик, Лайтхаус голф ризорт, ЕИК:176614233, ДДС №: BG176614233

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
Цената на стоките на страниците за представяне на съответния пакет и услуга е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.
Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
” Фондация Калиакра Голф ” има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. ” Фондация Калиакра Голф ” носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Заключителни разпоредби.
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ” Фондация Калиакра Голф “, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ” Фондация Калиакра Голф ” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.